Güven veren bir kurumsal yönetim:

  1. Şirket hedeflerinin hissedarların ve kilit paydaşların vizyonunu gerçekleştirecek nitelikte olmasını temin eder.
  2. Bu hedefleri belirleyen karar organlarında her zaman bunun için gerekli yetkinliklere sahip kişilerin getirilmesi sağlar ve
  3. Bu kişilerin başarısının periyodik olarak değerlendirildiğinden ve geliştiğinden emin olmayı gerektirir.

Kurumsal yönetim danışmanlığımızı bu yaklaşım doğrultusunda ölçülebilir hedefler koyarak sunarız:

  1. Yönetim kurulu çalışma esaslarını belirleriz. Yıllık çalışma planını hazırlarız.
  2. Yönetim kurulu ve ona bağlı çalışan yöneticilerin yetkilerinin hissedarların risk ve kontrol tercihlerine uygun olmasını sağlarız.
  3. Yönetim kurulu karar ve faaliyetlerinin sermaye piyasası mevzuatına uyumlu şekilde planlanmasını ve uygulanmasını sağlarız.
  4. Stratejik hedef belirleme sürecini ve uygulama sonuçlarının periyodik raporlamasını geliştiririz.
  5. Kurumsal yönetimle ilgili en iyi uygulama ilkelerini ve emsal şirket tercihlerini şirketin kurumsal yönetim modeliyle karşılaştırarak iyileştirme alanlarını tanımlarız.

Sizin, hissedarlarınızın ve paydaşlarınızın beklentilerine daha uygun bir kurumsal yönetim modeli geliştirilmesine nasıl katkı sağlayacağımızı görüşmek üzere sizinle tanışmaktan mutluluk duyacağız.