Hissedarların vizyonuna ulaşmak için geliştirilen stratejik hedeflerle gerçek sonuçlar arasında önemli farklar olabilmektedir. Hatta bu farklar girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasına dahi yol açabilmektedir. Maliyet kontrolünde yetersiz kalmak, talebe cevap veremeyip müşterileri elde tutamamak ya da satış baskısıyla öldürücü fiyat rekabetine girmek bu başarısızlıkta etkisi olan faktörlerden bazılarıdır.

Etkin organizasyon ve süreç tasarımı bu risklerin minimize edilmesinde hayati önem taşır. Operasyonel sürecin her adımını simüle ederek ve organizasyon yapısını etkinlik ile kontrol  arasında dengeyi sağlayacak şekilde kurgulayarak planladığınız sonuca giden yoldaki kayıpların önüne geçebilirsiniz.

  1. Operasyon döngüsünü ilk adımdan itibaren iş akışı yaklaşımıyla tasarlayarak temel iş fonksiyonlarına bütüncül bakış imkanı sağlarız.
  2. İş süreçlerinin uygulanmasına rehberlik yapacak kural ve ilkeleri tanımlayarak operasyonel politika ve prosedürleri hazırlarız.
  3. İş sürecinin simülasyonu ile gelecekteki muhtemel ihtiyaçları öngörerek stratejik planın hedeflediği vadedeki ihtiyaçlara uygun bir organizasyon yapısı geliştiririz.
  4. Kritik iş süreçlerinin her kademedeki talep, kontrol ve karar verme yetkilerini tanımlayarak yönetim kurulu yetkisinin organizasyonun bütününe etkin şekilde yansımasını sağlarız.